What got you here won’t get you there

“Hầu hết các công ty chết không phải vì họ làm những điều sai mà bởi vì họ tiếp tục làm những điều đã từng đúng… quá lâu”.
Chúng tôi thường nói với khách hàng của mình rằng những gì bạn đã làm trong quá khứ khiến bạn thành công. Tuy nhiên những điều đưa bạn tới đây không dẫn bạn tới tương lai (What got you here won’t get you there).
Thế giới chúng ta đang sống hôm nay không giống những gì chúng ta đã trải qua trong quá khứ. Vậy nên những tư duy cũ, cách làm cũ không còn phù hợp.
Nếu bạn tiếp tục suy nghĩ và làm việc theo cách cũ, đừng hy vọng có kết quả mới. Your choice.