Teal Unicorn cung cấp Tư vấn về sự linh hoạt của doanh nghiệp và đặc biệt là quản lý tiên tiến: tiến tới những cách làm việc và quản lý mới.

Chúng tôi có thể giúp:

  • phát triển khả năng lãnh đạo, giúp các nhà quản lý và giám đốc điều hành hiểu được các cách quản lý tiên tiến, bao gồm quản lý người phục vụ và các nguyên tắc Agile
  • giới thiệu các cách làm việc và quản lý mới cho một doanh nghiệp: huấn luyện quản lý và nhân viên để trao quyền, cộng tác, nhanh nhẹn và lưu chuyển
  • xây dựng văn hóa, thông qua sự chú ý đến lãnh đạo, sự hưng thịnh, không gian, trao quyền, cộng đồng và truyền thông

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn thực: chúng tôi tính phí cho số giờ chúng tôi làm việc và chúng tôi chỉ làm việc khi chúng tôi cung cấp dịch vụ hữu ích cho bạn, nói chung là tư vấn và lập kế hoạch cấp cao (mặc dù chúng tôi cũng rất vui khi xắn tay áo vào và hoàn thành công việc cho bạn cũng vậy). Chúng tôi có xu hướng tránh xa hợp đồng 5 ngày/tuần trừ khi bạn cần tạo ra một ví trí quản lý.

Điểm mạnh của chúng tôi là tư vấn chiến lược cho các giám đốc điều hành, nhưng chúng tôi tham gia ở tất cả các cấp từ phòng họp đến sàn nhà máy: “từ thảm đến bê tông”.

Các chuyên gia tư vấn chính của chúng tôi là Rob EnglandTiến sĩ Cherry Vũ, và chúng tôi có thể mời một số chuyên gia giàu kinh nghiệm để trợ giúp.

Chúng tôi làm việc cho nhiều tổ chức: chính quyền địa phương, chính phủ quốc gia, các doanh nghiệp, phi lợi nhuận. Chúng tôi đã được sự tham gia của một số tổ chức lớn nhất và nhỏ nhất ở New Zealand và Việt Nam.

Teal Unicorn là tên thương mại/thương hiệu của Two Hills Ltd. Ngoài Tư vấn về các Cách Quản lý và Làm việc tốt hơn, Khả năng Thích ứng của Hệ thống Con người và Sự Nhanh nhẹn của Doanh nghiệp như Teal Unicorn, Two Hills còn cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên ngành khác (xem trang web của chúng tôi).

How we consult

Chúng tôi làm việc với bạn từng bước, thử nghiệm và khám phá để tìm ra những gì phù hợp với bạn nhằm tối đa hóa kết quả và cải tiến. Chúng tôi tạo điều kiện cho bạn tìm kiếm câu trả lời từ những người đã thành công: những người đang hoàn thành công việc. Chúng tôi bổ sung lời khuyên có kinh nghiệm, hướng dẫn lý thuyết và đào tạo khai sáng. Và chúng tôi tạo ra không gian vui vẻ. Miễn là chúng tôi đang tạo ra giá trị vượt mức phí và bạn tiếp tục tương tác với chúng tôi, chúng tôi sẽ làm việc với bạn. Chúng tôi cung cấp kết quả hoặc chúng tôi dừng lại. Chúng tôi cung cấp giá trị theo bốn cách sau đây: • Chúng tôi giảng dạy, tư vấn, huấn luyện và tư vấn để tạo ra nhận thức và hiểu biết về các cách thức quản lý và làm việc mới, để “vận hành” hệ thống. • Chúng tôi giúp thiết lập một mô hình quản lý để điều hành và quản lý hệ thống công việc theo những cách thức mới; và “Máy cải tiến”, một nhóm cốt lõi thúc đẩy cải tiến liên tục để nâng cao hệ thống. • Chúng tôi thúc đẩy một chương trình thử nghiệm để phát triển những cách thức mới, để khám phá hệ thống. • Chúng tôi giúp hack tổ chức để đẩy nhanh tiến độ theo những cách mới, nhằm giải phóng hệ thống. Chúng tôi làm việc với hệ thống quản lý và công việc, để mở khóa sự thăng tiến và đạt được các điểm khắc phục sớm, đồng thời giúp bạn phát triển. Mục tiêu của chúng tôi là chuyển giao khả năng và làm cho bản thân trở nên lỗi thời.