Reading Time: < 1 minute

Bạn đã tham dự trò chơi của chúng tôi "The Message". Vui lòng cung cấp cho chúng tôi một số phản hồi để chúng tôi có thể đo lường thành công.

You attended our game "The Message". Please give us some feedback so we can measure success.

Bạn có muốn giới thiệu trò chơi cho người khác không? | Would you recommend the game to other people?
Đó có phải là cách sử dụng thời gian của bạn tốt không? | Was it a good use of your time?