Sự mơ hồ

Trong quá trình đào tạo, tư vấn và huấn luyện các nhà Quản lý trở thành nhà quản lý linh hoạt, chúng tôi rút ra nhiều nguyên tắc để hướng dẫn các tổ chức chuyển sang cách làm việc và quản lý mới linh hoạt. Mỗi tổ chức sẽ thực hiện một hành trình khác nhau. Điểm chung của tất cả mọi tổ chức là áp dụng các nguyên tắc để đưa họ đến đó.
Chúng tôi đã cố gắng nhóm chúng theo bốn tiêu đề: Con người (trong bài Quản lý linh hoạt 74), Sự Cởi mở (trong bài 75), sự Mơ hồ và Hệ thống. Khi chúng ta hiểu về Con người, về Hệ thống, về Sự mơ hồ, chúng ta sẽ hiểu sự cần thiết phải quản lý linh hoạt. Dưới đây là danh sách các nguyên tắc rút gọn ở cấp độ cao mà chúng tôi sử dụng liên quan đến Sự Mơ hồ:
 1. Thay đổi là một điều kiện vĩnh viễn, không phải là một sự kiện tình cờ.
 2. Chúng ta xây dựng các hệ thống phức tạp (bao gồm cả hệ thống làm việc của chúng ta).
 3. Bạn không thể thay đổi một hệ thống phức tạp, bạn chỉ có thể thay đổi các điều kiện để hệ thống đáp ứng một cách hữu cơ.
 4. Hệ thống phức tạp có đặc tính nổi bật và hành vi không thể giải thích.
 5. Điều hướng sự mơ hồ.
 6. Tương lai không thể thấy trước.
 7. Tiến về phía trước bằng cách khám phá: thăm dò, cảm nhận và phản hồi.
 8. Linh hoạt có nghĩa là nhanh hơn để thay đổi.
 9. Thành công đạt được thông qua thất bại.
 10. Tất cả công việc là một thử nghiệm. Thất bại là bình thường.
 11. ​​Mọi thay đổi đều khiến chúng ta đi lùi trước khi tiến lên.
 12. Hành động dựa trên dữ liệu và quan sát, không phải ý kiến.
 13. Tiến về phía trước theo những bước nhỏ (lặp đi lặp lại, gia tăng công việc). Thất bại nhanh.
 14. Lập kế hoạch là điều cần thiết, kế hoạch có thể hủy bỏ.
 15. Lập kế hoạch cách chúng ta sẽ làm việc, không phải những gì chúng ta sẽ làm.
 16. Xây dựng các nhóm nhỏ không có người lãnh đạo và không có vai trò.
 17. Đừng làm việc quá sớm, nó sẽ trở nên không cần thiết.
 18. Lặp lại nhanh hơn làm giảm rủi ro.
 19. Chấp nhận rủi ro thông minh.
 20. Không thể không có rủi ro – điều tồi tệ sẽ xảy ra.
 21. Tất cả các hệ thống phức tạp đều bị hỏng hóc, ở mọi thời điểm.
Làm ơn trích dẫn nguồn nếu bạn muốn chia sẻ. Thank you!