SỰ CỞI MỞ TRONG QUẢN LÝ LINH HOẠT

Trong quá trình đào tạo, tư vấn và huấn luyện các nhà Quản lý trở thành nhà quản lý linh hoạt, chúng tôi rút ra nhiều nguyên tắc để hướng dẫn các tổ chức chuyển sang cách làm việc và quản lý mới linh hoạt. Mỗi tổ chức sẽ thực hiện một hành trình khác nhau. Điểm chung của tất cả mọi tổ chức là áp dụng các nguyên tắc để đưa họ đến đó.
Chúng tôi đã cố gắng nhóm chúng theo bốn tiêu đề: Con người (đã viết trong Quản lý linh hoạt 74), Sự Cởi mở, sự Mơ hồ và Hệ thống. Dưới đây là danh sách các nguyên tắc rút gọn ở cấp độ cao mà chúng tôi sử dụng liên quan đến Sự cởi mở. Để tiếp cận các phương thức làm việc và quản lý mới buộc bạn phải có tư duy cởi mở, phải bỏ đi một số những niềm tin, những thói quen thâm căn cố đế của mình.

SỰ CỞI MỞ

 1. Những phương thức mới là về sự khôi phục niềm tin.
 2. Mọi người tin tưởng những người tin tưởng họ.
 3. Hãy để những người làm công việc thiết kế công việc.
 4. Các nhà quản lý không biết câu trả lời (các nhà tư vấn cũng vậy).
 5. Các nhà quản lý và quản trị nên đi đến gemba.
 6. Hãy kéo sự thay đổi cách làm việc, đừng đẩy nó.
 7. Trừng phạt khi thất bại sẽ hủy hoại giá trị của thất bại.
 8. Phản ứng chính xác cho thất bại là sự tò mò chứ không phải thêm sự kiểm soát.
 9. Nếu đau hãy làm nhiều hơn. Thực hành cho đến khi nó không làm đau bạn nữa, cho đến khi bạn có thể làm điều đó mà không cần suy nghĩ.
 10. Hãy quản lý nhân viên làm việc không tốt, không kìm hãm tất cả mọi người.
 11. Trao quyền cho công nhân tri thức.
 12. Sự trao quyền đi kèm với trách nhiệm.
 13. Để đạt chất lượng tốt rất khó trừ khi những người cung cấp (triển khai/vận hành/hỗ trợ) một sản phẩm là những người làm ra nó.
 14. Tôn vinh quá khứ, hãy phát huy những gì tốt đẹp hiện có.
 15. Trở thành một tổ chức học tập: tạo vòng phản hồi, hành động dựa trên thông tin.
 16. Hãy linh hoạt. Chào đón và thích ứng với sự thay đổi.
 17. Kết nối xuyên qua các bộ phận riêng lẻ; phát triển tổ chức bằng cách chia sẻ (thông tin, nguồn lực, kiến thức, kinh nghiệm…)
Làm ơn trích dẫn nguồn nếu bạn muốn chia sẻ. Thank you!