Sống theo giá trị của bạn!

Trong cuộc sống cũng như trong công việc, chúng ta sẽ thường xuyên rơi vào tình thế cần phải đưa ra những lựa chọn khó. Những lúc đó chính những giá trị của chúng ta sẽ giúp chúng ta ra quyết định dễ dàng. Có nghĩa là, nếu giá trị đúng đắn sẽ dẫn chúng ta đến những quyết định đúng đắn và ngược lại.

Hãy xem lại hệ giá trị của bạn và đặt câu hỏi:
  • Liệu mình có coi trọng những điều đúng đắn không? Liệu mình có cần điều chỉnh những giá trị mình đang có?
  • Liệu mình có đang sống với những giá trị của mình?
Nếu bạn có những giá trị sai thì bất kể bạn làm việc chăm chỉ hay năng suất thế nào, cuối cùng bạn vẫn sẽ kết thúc ở sai chỗ.
Live your values!