Quản lý nhân sự theo kỹ năng, không phải vai trò

Tư duy Linh hoạt đưa ra một sự thách thức đối với quản lý nhân sự truyền thống vì nó xem xét sự tổng hợp của các kỹ năng trong một nhóm thay vì xác định vai trò cụ thể cho những người như trong bản mô tả công việc được tiêu chuẩn hóa. Công việc không còn có thể mô tả bằng các bảng mô tả công việc. Nó cần có tính linh hoạt cao hơn cho các đội để tự tổ chức. Điều quan trọng hơn là phải hiểu hồ sơ kỹ năng của các nhóm và giúp họ phát triển, tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu của họ.

Chúng ta xem xét các kỹ năng tổng hợp của nhóm để đáp ứng tất cả các vai trò của nhóm chứ không phải kỹ năng của bất kỳ cá nhân nào, bởi chúng ta không chỉ định bất kỳ cá nhân nào cho một vai trò cụ thể. Giữa các thành viên trong nhóm cần phải đảm nhận tất cả các vai trò: đó là một khái niệm khác về vai trò của nhóm. Nếu thiếu một kỹ năng cụ thể nào, một thành viên trong nhóm có thể đào tạo (những) người khác để tăng số lượng hoặc nhóm có thể tuyển dụng một thành viên mới. Các Scrum Master nên giúp đỡ họ làm việc này.

Trong một tổ chức thông thường, các nhà quản lý có thể phân công cá nhân đóng vai trò và một nhiệm vụ nhất định. Nhưng trong một tổ chức linh hoạt, nhóm làm việc sẽ xác định họ sẽ chỉ định công việc cho cá nhân nào liên quan đến những nhiệm vụ của họ.

Trong một tổ chức đã quen với văn hóa chỉ huy và ra lệnh, chúng ta phải nỗ lực để thành lập một nhóm tự tổ chức đầu tiên và đào tạo họ làm việc theo những cách mới, tập trung vào các kỹ năng không phải vị trí.

Làm ơn trích dẫn nguồn nếu bạn muốn chia sẻ.

#Rob_England #Cherry_Vu #Agile_Enterprise #Quan_ly_linh_hoat, #Doanh_nghiep_linh_hoat #Agile_managers, #các_nhà_quản_lý_linh_hoạt #agile_management, #Teal_Unicorn