Quản lý linh hoạt: Bạn đã làm được chưa?

Theo Frederic Laloux “Một cách có chủ ý hoặc không có chủ ý, các nhà lãnh đạo đưa ra các cấu trúc tổ chức, thực hành và văn hóa có ý nghĩa với họ, tương ứng với cách họ ứng phó với thế giới. Điều này có nghĩa là một tổ chức không thể phát triển vượt quá giai đoạn phát triển lãnh đạo của mình.”

Bởi vậy, để một tổ chức thay đổi lãnh đạo và các nhà quản lý của nó phải thay đổi trước tiên. Rất nhiều lãnh đạo và nhà quản lý nói với chúng tôi họ “hiểu” những làm việc cách mới linh hoạt, và yêu cầu chúng tôi giúp “sửa” nhân viên của họ. Thực ra họ không nhận ra sự cần thiết phải thay đổi trong cách quản lý của mình, họ “không có năng lực một cách vô thức”. Nhiều người không nói những điều đúng, những người thực sự có thể làm đúng những điều đúng còn ít hơn.

Bạn đã làm được chưa?

  • Nếu bạn hành xử như thể thay đổi luôn diễn ra trên thế giới, nếu bạn hiểu trạng thái ổn định là rất hiếm.
  • Nếu bạn đang đối xử với nhân viên, nhà cung cấp và khách hàng của mình như những người lớn, được trao quyền, những người biết nhiều hơn bạn về việc làm gì và làm thế nào để hoàn thành công việc…
  • Nếu bạn xử lý công việc như những hệ thống rắc rối, có sự tham gia của nhiều người: Hệ thống cần phải được thiết kế, xây dựng, và quản lý một cách toàn diện…
  • Nếu bạn không cố gắng thay đổi hệ thống, chỉ tạo ra các điều kiện và đầu vào để nó tự thay đổi chính nó…
  • Nếu bạn hiểu rằng lên kế hoạch một lần và thực hiện hoàn hảo là một sai lầm, rằng kết quả là không rõ cho đến khi bạn làm xong…
  • Nếu bạn thử nghiệm và coi thất bại là bình thường và là đường dẫn cần thiết để thành công…
  • Nếu bạn không bao giờ có điểm kết thúc, nếu bạn có các đội thường trực, nếu tất cả mọi thứ là một hành trình cải tiến…
  •  Nếu bạn tăng vận tốc, chất lượng và chia nhỏ công việc để giảm nguy cơ, giảm nợ hệ thống và nợ văn hóa…
  •  Nếu bạn đang linh hoạt trong sự thay đổi cách làm việc…

Nếu bạn làm những việc này, tốt lắm, bạn đã làm chủ được Linh hoạt. Hãy tiếp tục làm những gì bạn đang làm. Còn nếu không, hãy bắt đầu hành trình học hỏi của mình và cải thiện tổ chức của mình, bắt đầu từ chính bạn.