OPEN SPACE TECHNOLOGY – Công nghệ Không gian Mở

Hôm nay Rob và Cherry vinh dự được toạ đàm với một nhân vật kiệt xuất, Harrison Owen. Ông là một trong những nhà lãnh đạo tư tưởng của thế giới về phát triển tổ chức, quản lý và là cha đẻ của Open Space Technology (tạm dịch: Công nghệ Không gian mở (OST). Đây là một phương pháp để tổ chức và điều hành một cuộc họp hoặc sự kiện trong nhiều ngày. Trong những sự kiện này những người tham gia được mời để tập trung vào một nhiệm vụ hoặc mục đích quan trọng cụ thể.
OST là một quá trình được định hướng bởi người tham gia. Nghĩa là chương trình nghị sự được tạo ra bởi những người tham dự. Vào cuối mỗi sự kiện OST, một tài liệu sẽ được tạo để ra tóm tắt những việc nhóm đã làm và kết quả đạt được. Phương pháp OST được bắt đầu thực hiện từ những năm 1980. Đây là một trong mười công cụ phát triển tổ chức hàng đầu được trích dẫn từ năm 2004 đến 2013.
OST nhằm khuyến khích khả năng tự lãnh đạo và tổ chức của mọi người. Mọi người được mời tham gia, do đó đây là sự lựa chọn (họ có quyền từ chối nếu không muốn). Khi chúng ta bị ép buộc làm việc gì đó, chúng ta coi đó là nghĩa vụ. Khi ta được lựa chọn ta thấy mình liên quan, mình có trách nhiệm chứ không phải ta có nghĩa vụ.
Trong OST, Harrison đưa ra The Law of Two Feet (Luật 2 chân) nói một cách vắn tắt, theo luật này mỗi người đều có hai chân, và phải chuẩn bị sử dụng chúng. Trách nhiệm cho ra một kết quả thành công trong bất kỳ sự kiện Không gian mở nào nằm ở chính xác một người – mỗi người tham gia. Cá nhân có thể tạo ra sự khác biệt và phải làm ra sự khác biệt. Nếu điều đó không đúng trong một tình huống nhất định, họ phải có trách nhiệm sử dụng hai chân của mình và di chuyển đến một nơi mới để họ có thể tạo ra sự khác biệt.
Bọn mình học được rất nhiều điều từ Harrison, tuy đã 83 tuổi nhưng ông vẫn vô cùng minh mẫn và có những suy nghĩ cấp tiến đáng nể về lãnh đạo mở, về tổ chức tự quản lý…
Đây là một số sách của ông, mình highly recommend mọi người tìm đọc:
  • The Power of Spirit: How Organizations Transform
  • Riding the Tiger Doing Business in a Transforming World
  • The practice of peace
  • Wave Rider: Leadership for High Performance in a Self-organizing World
  • Expanding Our Now: The Story of Open Space Technology
Làm ơn trích dẫn nguồn nếu bạn muốn chia sẻ.