Reading Time: < 1 minute

Nhà Quản lý linh hoạt (chữ “l” thường).

From Saigon Books

Bản dịch của Tiến sỹ Vũ Anh Đào , đồng tác giả với Rob England.
Teal Unicorn

Sắp có!!

.

Đào tạo từ Teal Unicorn (more information in English)

  • Nhà Quản lý linh hoạt / Doanh nghiệp linh hoạt
  • Unicorn Management Model
  • Kanban
  • Lời mời Lãnh đạo
  • Không gian mở – OpenSpace

Đăng ký ở đây