MỐI QUAN HỆ GIỮA VIỆC TĂNG LƯƠNG VÀ SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC

Năm 1959, nhà tâm lý học Frederick Herzberg đã cố tìm hiểu các yếu tố dẫn đến sự hài lòng trong công việc, ông phát hiện ra rằng đối lập với sự hài lòng không phải là sự không hài lòng. Thay vào đó, sự hài lòng và không hài lòng dường như được điều khiển bởi hai bộ biến hoàn toàn khác nhau.
Những biến tạo động lực bao gồm các đặc tính của công việc như được công nhận thành tích, công việc có ý nghĩa và thú vị, tham gia vào việc ra quyết định, thăng tiến hoặc phát triển cá nhân. Cải thiện bản chất của công việc sẽ giải quyết các yếu tố này và làm tăng sự hài lòng của người lao động.
Các yếu tố cơ bản, mặt khác, bao gồm các chính sách của công ty, vị trí trong công việc và an ninh, cách quản lý công việc, mức lương và lợi ích. Giải quyết các yếu tố này bằng cách cải thiện môi trường công việc sẽ làm giảm sự không hài lòng.
Thế còn tiền lương thì sao? Tăng mức lương đang quá thấp có thể làm giảm sự không hài lòng trong công việc, nhưng việc tăng mức lương vốn đã hào phóng không làm tăng sự hài lòng trong công việc theo bất kỳ cách có ý nghĩa hoặc lâu dài nào.