Liệu những thứ xung quanh giúp bạn thành công hay kìm hãm bạn?

“Bạn là một sản phẩm trong môi trường của mình.Vì vậy, hãy lựa chọn môi trường thích hợp nhất để thực hiện mục tiêu. Phân tích cuộc đời bạn theo môi trường.
Liệu những thứ xung quanh giúp bạn thành công hay kìm hãm bạn?”
– Clement Stone