“Kỹ năng mềm” hay “kỹ năng con người”?

Anh Rob England ảnh bảo: Đừng dùng từ “kỹ năng mềm” (soft skills) mà hãy dùng từ “kỹ năng con người” (human skills). “Kỹ năng mềm” làm cho nó có vẻ thứ yếu.

Thực tế, những kỹ năng ứng xử với mọi người, sự thấu cảm, tình thương yêu, tôn trọng, tử tế… Đều đánh thức phần “người” của mỗi chúng ta. Đó không phải là kỹ thuật hay phương pháp mà đó là vấn đề của trái tim.
Nếu bên trong mỗi con người không có những giá trị đúng đắn, không hướng tới những điều tốt đẹp thì bất kể bạn giỏi kỹ thuật hay phương pháp như thế nào, bạn vẫn không được coi là có human skills tốt.
Như chúng tôi từng chia sẻ trong hai cuốn sách Nhà quản lý linh hoạt  Quản lý Mở, chúng tôi gọi HR là Human Relationships (Các mối Quan hệ Con người) chứ không phải là Human Resource (Nguồn Nhân lực). Chúng ta không nên coi con người là tài nguyên.
Bạn thường làm gì với tài nguyên? Bạn khai thác và vắt kiệt nó.
Bên cạnh đó, con người cũng không phải là tài sản của tổ chức, họ không phải là nô lệ (chỉ có nô lệ mới nên được coi là tài sản). Con người không phải là tài sản nhưng những khả năng sáng tạo của con người, hành vi làm việc của họ là TÀI SẢN của tổ chức. Trên thực tế chúng ta trả tiền cho hành vi làm việc, hành vi sáng tạo của nhân viên chúng ta không sở hữu cơ thể, tâm hồn, trí tuệ, niềm tin… của họ.
Bởi vậy, nếu chúng ta muốn phát triển “tài sản” vô hình đó, chúng ta cần giúp nhân viên phát triển khả năng làm việc, sự sáng tạo và cả những kỹ năng con người của họ.
Các nhà quản lý cần nhớ: Nhân viên là con người, là đồng chí, đồng đội.
Be kind and be nice to people!
Ps. Ảnh chỉ mang tính khoe các giai đẹp xung quanh thôi ạ 😃