Khi chúng ta chỉ bảo mọi người làm việc của họ

“Khi chúng ta chỉ bảo mọi người làm việc của họ, chúng ra có được những người công nhân. Khi chúng ta tin tưởng để mọi người hoàn thành công việc của họ, chúng ta có những người lãnh đạo” – Simon Sinek

Chúng tôi luôn nói rằng nếu bạn đối xử với người của bạn như những người lớn làm việc chuyên nghiệp, bạn sẽ thấy những hành vi chuyên nghiệp. Nếu bạn đối xử với họ như trẻ con, như những người không chuyên nghiệp bạn sẽ nhận được những hành vi trẻ con, thiếu chuyên nghiệp.
Kết quả như thế nào là do bạn chọn.