Kế hoạch truyền thống

“Việc lập kế hoạch kiểu truyền thống giống như vạch ra hết toàn bộ nước đi trong một ván cờ khi chỉ mới xếp cờ.”
Traditional planning is sort of like planning out all your moves in a game of chess while it’s still the opening – Charles Lambdin.
Có ai đang còn bận làm cái việc vô nghĩa đó không ta? 😃