Giá trị của bạn là do bạn xác định

Trong cuộc nói chuyện với một CEO của một tập đoàn về hành trình áp dụng tư duy linh hoạt và quản lý Mở để cải tiến tổ chức, chúng tôi đã trao đổi với nhau về một người có vị trí chính thức cao nhưng thực sự không đóng góp được giá trị cho tổ chức. Họ đứng ngoài mọi sự thay đổi và không làm cho mình liên quan mặc dù chứng kiến nhiều điều tích cực đang diễn ra.

Chúng tôi đồng ý với nhau rằng cho dù là lãnh đạo, quản lý hay chỉ là một nhân viên bình thường, việc xác định giá trị của mình hoàn toàn là do bạn quyết định, không ai trao nó cho bạn và cũng không ai có thể lấy đi của bạn.
Ngay cả khi bạn chưa biết cần làm gì để đóng góp vào sự phát triển, bạn hoàn toàn có thể học và tìm cách tạo ra được giá trị cao nhất trong khả năng của bạn. Tuy nhiên, sẽ không ai có thể giúp bạn nếu bạn không muốn, ngược lại, nếu bạn quyết tâm học sẽ không ai có thể ngăn cản được bạn.
Tôi rất thích câu: Một trong những yếu tố quan trọng để lãnh đạo bản thân, đó là trách nhiệm. Nếu bạn có thể chịu trách nhiệm, bạn có thể hành động. Nếu bạn hành động, bạn sẽ có kết quả. Tạo ra kết quả khẳng định giá trị của bạn.
Ps.
Không có trò chơi nào vô nghĩa, cũng không có ai không thể đóng góp giá trị gì cho tổ chức.
Bà con quen với việc mỗi lần chơi bất kỳ một game nào với chúng tôi xong là phải nghĩ nát óc xem: Bài học rút ra là gì?