Fun facts về quản lý

  • Quản lý là thực hiện một loạt sự can thiệp nhằm đạt được kết quả thông qua người khác.
  • Bạn không được trả lương vì những gì bạn làm, bạn được trả lương vì những gì nhân viên làm.
  • Bạn cần họ hơn họ cần bạn, bạn không thể hoàn thành công việc được nếu thiếu họ.
  • Hãy làm tất cả những gì trong khả năng của bạn để giúp họ thành công. Bạn chỉ thành công khi họ thành công.