ĐỂ MỘT TỔ CHỨC THAY ĐỔI, LÃNH ĐẠO VÀ CÁC NHÀ QUẢN LÝ CÙA NÓ PHẢI THAY ĐỔI

Việc chuyển đổi sang cách làm việc và quản lý mới linh hoạt đôi khi được thúc đẩy từ phía trên bởi các nhà quản trị dũng cảm, họ tuyên bố mạnh mẽ rằng “Chúng ta sẽ chuyển đổi sang cách làm việc và quản lý mới!”. Họ thấy tầm nhìn về một nơi tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, nơi phát triển tốt hơn, nhanh hơn, rẻ hơn và họ muốn đạt tới điều đó. Đó là điều dễ hiểu, tất nhiên. Nhưng một số lãnh đạo không nhận ra những hàm ý sâu xa rằng khi chuyển sang cách làm việc và quản lý mới không chỉ nhân viên cần thay đổi mà lãnh đạo và những nhà quản lý cũng cần thay đổi.
Nếu bạn muốn các đội của bạn thực sự linh hoạt, hãy xem bản thân bạn và các đồng nghiệp trong ban điều hành của bạn. Bạn có linh hoạt không? Bạn có đang thiết lập hệ thống linh hoạt để thành công? Hành vi của bạn có tạo ra một môi trường có thể phát triển nhanh không?
Điều này rất quan trọng nếu bạn muốn các đội của bạn thành công. Nếu bạn yêu cầu nhân viên làm việc theo cách mới để đạt được hiệu quả cao hơn nhưng hành vi của bạn không phù hợp với nguyên tắc của quản lý linh hoạt, các nhóm của bạn sẽ không thể thay đổi hoàn toàn ngay cả khi họ muốn và bạn sẽ chỉ nhận được một phần nhỏ lợi ích bạn có thể đạt được.