Cảm ơn bạn đã muốn trở thành một phần của cộng đồng Teal Unicorn.

Teal Unicorn gồm có Dr Cherry Vu và Rob England.   (Đó là thương hiệu của chúng tôi. Công ty chúng có tên là Two Hills Ltd). Tìm hiểu thêm về chúng tôi.

Gia nhập bộ tộc Teal Tribe của chúng tôi!

Khi bạn đăng ký, bạn trở thành một phần của Bộ tộc Teal của chúng tôi! Chúng tôi có hàng nghìn người đăng ký trên khắp thế giới, chủ yếu ở Việt Nam, vì đó là nơi chúng tôi hoàn thành rất nhiều công việc. Nếu bạn đăng ký, bạn có thể chọn ngôn ngữ của mình (Đăng ký tiếng việt). Chúng tôi gửi nhiều thứ khác nha qua e-mail bằng tiếng Anh so với tiếng Việt. Trong tiếng Anh, chúng tôi sẽ chỉ gửi cho bạn e-mail khi có bản tin hàng tháng và tin tức về sách hoặc khóa học mới.

Chúng tôi sẽ chỉ gửi cho bạn email khi có bản tin hàng tháng và tin tức về sách hoặc khóa học mới.
E-mail(Required)
Name
Chọn (các) ngôn ngữ danh sách gửi thư(Required)
Also sign me up for Agile Family (Vietnamese)
Occasional emails when we have announcements regarding our work with raising families
Also sign me up for the Open IT newsletter
For those following the growth of our Open Information Technology body of knowledge. Comes out approximately weekly, approximately 30 editions in 2023.