Con người: Mọi người, Khách hàng, và Văn hóa.

Trong quá trình đào tạo, tư vấn và huấn luyện các nhà Quản lý trở thành nhà quản lý linh hoạt, chúng tôi rút ra nhiều nguyên tắc để hướng dẫn các tổ chức chuyển sang cách làm việc và quản lý mới linh hoạt. Mỗi tổ chức sẽ thực hiện một hành trình khác nhau. Điểm chung của tất cả mọi tổ chức là áp dụng các nguyên tắc để đưa họ đến đó.
Chúng tôi đã cố gắng nhóm chúng theo bốn tiêu đề: Con người, Sự Cởi mở, sự Mơ hồ và Hệ thống. Dưới đây là danh sách các nguyên tắc rút gọn ở cấp độ cao mà chúng tôi sử dụng liên quan đến Con người. Bạn có thể nghĩ thêm hoặc từ chối một số nguyên tắc.

CON NGƯỜI

1. Phục hồi tính nhân văn để làm việc có nghĩa là sự trọn vẹn: sự thống nhất giữa điều thật, điều đẹp và điều tốt.
2. Mục đích của một tổ chức là cùng nhau tạo ra các dịch vụ tốt hơn chúng ta có thể nếu tách rời nhau.
3. Tin vào lòng tốt của mọi người. Giả định rằng chúng ta ở cùng một phía.
4. Đặt con người lên hàng đầu. Họ không phải là tài nguyên. Họ là đồng loại, là đồng chí.
5. Có các đội thường trực.
6. Mọi người khác nhau: hãy khai thác tính độc đáo, đừng cố gắng chuẩn hóa nhân viên hoặc quản lý theo con số.
7. Nhà quản lý là người phục vụ của những người làm việc cho họ.
8. Người quản lý là người làm vườn không phải là chỉ huy.
9. Phương pháp tốt và hiệu quả nhất để truyền tải thông tin đến và trong một nhóm là trao đổi trực tiếp mặt đối mặt.
10. Tập trung vào việc làm hài lòng khách hàng thông qua việc cung cấp giá trị sớm và liên tục.
11. Khách hàng quy định giá trị. Hãy để khách hàng ưu tiên công việc.
12. Bạn không thể thay đổi văn hoá một cách trực tiếp.
13. Văn hoá là kết quả của hành vi.
14. Thay đổi tăng dần ít gây tổn hại.
15. Công việc được thực hiện tốt nhất khi những người có động lực tự tổ chức.
16. Nắm bắt sự đa dạng cho kết quả tốt hơn.
17. Chính sách là điều cần thiết: đặt ra các quy tắc chứ không phải chỉ dẫn cách tương tác.
18. Đặt ra thử thách, không phải giải pháp.
Làm ơn trích dẫn nguồn nếu bạn muốn chia sẻ. Thank you!