Các khía cạnh trong Doanh nghiệp Linh hoạt

Thế giới đang thay đổi nhanh hơn bao giờ hết. Các tổ chức thuộc mọi quy mô đang đấu tranh để duy trì sự liên quan trong mắt khách hàng và xã hội. Khách hàng có nhiều thông tin hơn và kỳ vọng của họ cao hơn bao giờ hết. Nhân viên cũng đòi hỏi sự rõ ràng hơn, muốn được trao quyền và biết ý nghĩa trong công việc họ làm. Chỉ những tổ chức có hiệu suất cao, có sự thích nghi và linh hoạt sẽ phát triển mạnh trong thị trường không thể đoán trước này.
Chúng tôi gọi là sự linh hoạt trong doanh nghiệp. Nói một cách đơn giản nhất thì sự linh hoạt trong kinh doanh là khả năng và sự sẵn sàng của một tổ chức để thích nghi, tạo ra và thúc đẩy sự thay đổi vì lợi ích khách hàng. Tuyên bố đơn giản này cho thấy sự thay đổi đáng kể trong tư duy là cần thiết cho các tổ chức linh hoạt. Điều này sẽ giúp bạn phản ứng chính xác hơn, có thể dự đoán trước khi thị trường phản hồi tới bạn.
Xây dựng một doanh nghiệp linh hoạt giúp chúng ta thích ứng và gắn kết một cách bền vững, điều này cũng chỉ dẫn cho chúng ta cách tiến về tương lai. Đó là mô hình hoạt động khuếch đại khả năng thích ứng và đáp ứng trong mọi lĩnh vực kinh doanh của bạn. Chúng ta cần nhận thức được rằng một tổ chức là một hệ thống thích ứng phức tạp và sự linh hoạt phải là trách nhiệm của mọi người. Điều đó có nghĩa là, mức độ linh hoạt của một tổ chức chỉ bằng bộ phận kém linh hoạt nhất trong tổ chức đó.
Hình 1 dưới đây mô tả các lĩnh vực trong Doanh nghiệp Linh hoạt. Đây là một mô hình đơn giản bao gồm 12 miền tương tác trên bốn chiều tập trung xung quanh khách hàng. Các miền trong mỗi chiều đều quan trọng như nhau, đều cần thiết và liên quan đến nhau. Bạn khó có thể thành công trong một thị trường thay đổi liên tục trừ khi bạn phát triển sự linh hoạt trong từng lĩnh vực này và trên tất cả các lĩnh vực trong tổ chức của bạn.
Bạn có thể tự đánh giá mức độ linh hoạt của doanh nghiệp theo hình 2.
Hình 1: Mô hình Doanh nghiệp linh hoạt (Business Agility Institute)