Những chương trình đào tạo của chúng tôi ở Việt Nam Đào tạo tại Việt Nam

Trọng tâm chính của chúng tôi là Nhà Quản lý linh hoạt, doanh nghiệp linh hoạt (Agile Enterprise)

Đăng ký vào danh sách email của chúng tôi bằng tiếng Việt

Facebook: