Bạn có làm được không?

Nếu bạn muốn những điều này:
– phát huy triệt để những nguồn lực của tổ chức
– nhân viên không thụ động chờ được chỉ bảo mới làm việc
– nhân viên chủ động tham gia các hoạt động và gắn kết chặt chẽ với tổ chức
– nếu bạn muốn nhân viên chịu trách nhiệm với những quyết định và làm tốt nhất để thực hiện những mục tiêu chung của tổ chức…
Thì bạn cần đặt tất cả mọi vấn đề lên bàn, trao quyền và tránh đường để mọi người giải quyết vấn đề. Nhiệm vụ của bạn là quan sát, điều phối, hỗ trợ, đưa ra lời khuyên và cổ vũ tinh thần anh em.
Bạn có làm được không?