Lưu trữ March 2023

TUYỂN DỤNG MỞ

Gần đây tôi chứng kiến nhiều vấn đề liên quan đến tuyển dụng. Việc tuyển dụng không minh bạch, những người mới đưa vào nhóm làm việc không được sự ủng hộ của những người cũ, tỷ lệ nhân viên mới tuyển dụng bỏ việc cao hoặc không đáp ứng nhu cầu… Những việc này gây ra sự tốn kém và ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động và tinh thần của tổ chức.
Để thay đổi được điều này, lời khuyên của chúng tôi là: Hãy tuyển dụng theo cách MỞ.

Đọc thêm

Giá trị của bạn là do bạn xác định

Trong cuộc nói chuyện với một CEO của một tập đoàn về hành trình áp dụng tư duy linh hoạt và quản lý Mở để cải tiến tổ chức, chúng tôi đã trao đổi với nhau về một người có vị trí chính thức cao nhưng thực sự không đóng góp được giá trị cho tổ chức. Họ đứng ngoài mọi sự thay đổi và không làm cho mình liên quan mặc dù chứng kiến nhiều điều tích cực đang diễn ra.

Đọc thêm

Bạn có làm được không?

Nếu bạn muốn những điều này:
– phát huy triệt để những nguồn lực của tổ chức
– nhân viên không thụ động chờ được chỉ bảo mới làm việc
– nhân viên chủ động tham gia các hoạt động và gắn kết chặt chẽ với tổ chức
– nếu bạn muốn nhân viên chịu trách nhiệm với những quyết định và làm tốt nhất để thực hiện những mục tiêu chung của tổ chức…

Đọc thêm

Vì sao ai đó chống lại sự thay đổi?

Thay vì mặc định gọi mọi người là “chống lại sự thay đổi”, chúng ta hãy tự hỏi:
Người này đang lo ngại về điều gì mà chúng ta chưa gặp hoặc chưa biết?
Cái gọi là “chống lại” chủ yếu là về:
– Thiếu sự đồng sáng tạo về tương lai.
– Sợ mất mát, (ví dụ như lợi ích, quyền tự chủ, quyền lực, hoặc mối đe dọa về việc phải thay đổi những niềm tin, những giá trị sống, những quan niệm).

Đọc thêm